Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Stamacon b.v.

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Apeldoorn.

Artikel 1 algemeen:

 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomst in de toekomst, of uit andere hoofde. Uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert ( hierna: de opdrachtnemer) zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de tegenpartij van de opdrachtnemer, ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. in deze leveringsvoorwaarden word verstaan onder;
  1. product; zaken, alsmede diensten, zoals advies en inspectie.
  1. In deze leveringsvoorwaarden word mede verstaan onder;
  1. De opdrachtnemer; en ieder die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
  1. De opdrachtgever; degene tot wie de bovengenoemde aanbieding is gericht.
  1. Dienst; de aanneming van werk.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst.

 1. Aanbiedingen, die van de opdrachtnemer uitgaan, zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
 2.   In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen,e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen en een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem versterkte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijziging in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.
 3. Indien een overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan.
 4. De opdrachtgever is niet tot naleving van een maal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoop programma zijn vervallen.
 5. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met de opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden terug gezonden.
 6. De opdrachtgever staat er voor in, dat geen gegevens door de opdrachtnemer bezegelde fabricage en of constructie methoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 7. Elke aanbieding is , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de beide opdrachtnemer geldende normale werkuren.
 8. De opdrachtnemer behoud zich het recht voor kosten in verband met een eventuele aanbieding en of overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 3 Prijs.

 1. De opgegeven prijzen voor levering in Nederland zijn op te vragen.
 2. Prijsopgaven zijn exclusief  B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Indien op verzoek van de opdrachtgever word uitgesteld of wel bespoedigd heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voorvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk deze in rekening te brengen.
 5. Wijzigingen in kostprijs van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk  ter zake van de overeenkomst worden besteed respectievelijk gebruikt, kunnen worden doorgevoerd.
 6. Eventuele montagekosten, verpakkingen en andere in verband met levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
 7. Voor maatwerk dient er een schriftelijke opdracht te aangeleverd.
 8. Indien partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst voor de gehele opdracht een vaste prijs zijn  overeengekomen, geldt deze prijs exclusief BTW en eventuele kosten. Eventuele kosten kunnen bestaan uit leveringskosten dan wel overige kosten die betrekking hebben op de levering van de goederen.

Artikel 4 Levering:

 1. De opgave  van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en of contracten worden naar beste weten gedaan en  zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijn zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien hij de producten  parterre tot aan de deur ( buiten) heeft geleverd.
 3. De leveringen geschieden alleen vaste land Nederland.
 4. De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen :
  1. de dag van de tot standkoming van de overeenkomst.
  1. De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens.
  1. De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het geen volgens de overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 5. de opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten, op de in artikel4 lid 2 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebreke stelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van de opdrachtnemer te zijn afgenomen.
 6. Goederen worden ongemonteerd geleverd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Betaling:

 1.  Tenzij schriftelijk overeengekomen zal de facturering als volgt geschieden;
  1. Per bank vooraf van levering.
  1. In de showroom contant of per pin.
  1. Bij levering contant aan de chauffeur voor het uitladen.
  1. Bij directe afname in de showroom dienen alle goederen te zijn betaald.
  1. Bij speciaal of maatwerk goederen  50% aanbetaling bij opdracht.        

Artikel 6.

Invorderingskosten ( alleen voor toepassing voor bedrijven met schriftelijke overeengekomen toestemming ) Invorderingskosten en rechtsuitoefening anderszins waaronder alle vastgestelde kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 7. Eigendomsovergang. Verlening/ overdracht van rechten.

 1. Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever niet al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken.
 3. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen ten einde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel 8 Reclamering en garantie, betreft nieuwe goederen.

 1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na De feitelijke overdracht van de zaak, aan de opdrachtgever in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking doch uiterlijk na 14 dagen na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na levering volgens artikel 4 lid 2 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk als gevolg van;
  1. De niet- inachtneming door opdrachtgever van bediening – en of onderhoudsvoorschriften dan wel andere dan het voorziene normale gebruik;
  1. Normale slijtage;
  1. Montage/ installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
  1. De toepassing van enig overheidsvoorschrift in zake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  1. In overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen resp. zaken;
  1. Materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  1. Materialen, zaken werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast almede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;
  1. Door de opdrachtnemer betrokken onderdelen, voor zover de derden geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee een samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdracht nemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie- hoe ook genaamd- gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 5. Indien de opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantie verplichtingen onderdelen- producten vervangt, worden de vervangen onderdelen – productie zijn eigendom.

Artikel 9 Reclameringen en garantie, betreft gebruikte goederen.

 1. Gebruikte goederen zijn in de staat zoals ze bevinden, de opdrachtgever heeft de gelegenheid deze goederen uit te zoeken, in de showroom,  en zijn goedkeuring daar aan te verlenen.
 2. Op gebruikte goederen is geen garantie mogelijk.
 3. Bij het verkeerd inschatten van afmetingen, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en is de opdrachtnemer niet verplicht gekochte zaken retour te nemen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid;

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 van deze voorwaarden omschreven garantie verplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende product aansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
 3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor;
  1. schending van octrooien, licentie, of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
  1. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand van welke aard ook – verleent, geschied dit voor risico van de opdrachtgever.
 5. Ingeval de opdrachtgever geen consument, of daarmee gelijk te stellen afnemers is, is hij gehouden de Opdrachtnemer te vrijwaren resp. schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten .
 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door de opdrachtnemer te leveren diensten en prestaties.
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te vertrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk  voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijk adviesovereenkomst.

Artikel 11 Overmacht.

 1. Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van verplichting van partijen, zoals bij normale Afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerzijde opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan 90 dagen heeft geduurd hebben beide het recht om, binnen 90 dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijk opzeggen te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst gepresteerd is word dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 Opschorting – ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voorvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op de schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 2. Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, Dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke kennisgeving  ontboden te verklaren, dan wel ( aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling word alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 13 Geschillen.

 1. alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van het arrondissement rechtbank , recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de opdrachtnemer worden voorgelegd of, indien partijen dit wensen, aan een scheidsgerecht. Dit van stichting raad van arbitrage voor metaalnijverheid  en handel, gevestigd te Den Haag en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die raad.
 2. Indien door opdrachtnemer bepaald is dat de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de klacht herstellen voor zover in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Indien opdrachtgever op enigerlei wijze de klacht hersteld dan wel door een derde laat herstellen zonder opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden deze klacht te verhelpen, dan is opdrachtnemer niet meer gehouden tot enige herstel.
 3. Een melding van een klacht door opdrachtgever ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 14 Toepasselijk recht.

 1. voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geld uitsluitend Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid  blootstaan.

Artikel 15 Slotbepaling.

Deze algemene voorwaarden beogen en redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling Daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten lijden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.